REGULAMIN SALONU BEAUTY REPUBLIC

 

1. Salon kosmetyczno-fryzjerski Beauty Republic ze stroną internetową www.beautyrepublic.pl z siedzibą w Smolcu przy ul Łąkowej 2.

2. Godziny otwarcia Salonu Beauty Republic: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 19:00, sobota: 9:00 -14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon Beauty Republic będzie nieczynny.

3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług fryzjerskich, kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne i fryzjerskie, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.

4. Zakup usługi w Beauty Republic jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.

5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Beauty Republic zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

8. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.

9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Beauty Republic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10. Za usługi świadczone w Beauty Republic płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

11. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie: kontakt@beautyrepublic.pl

12. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Beauty Republic najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

13. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Beauty Republic traktuje to jako usługę zrealizowaną.

14. Zaproszenie upominkowe jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.

15. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Beauty Republic nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

16. Ważność Zaproszenia upominkowego podana jest na zaproszeniu, dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Beauty Republic w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.

17. Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.

18. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.

19. Zaproszenie może być zakupione poprzez zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres kontakt@beautyrepublic.pl , wówczas płatność dokonywana jest przelewem, a Zaproszenie może być odebrane w siedzibie Beauty Republic bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres lub może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.

20. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.

21. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Beauty Republic w przypadku wystąpienia przeciwskazań.

22. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

23. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.

24. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.

25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Beauty Republic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.beautyrepublic.pl

 

1.  Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem:, zwaną dalej Serwisem internetowym, jest Paulina Roszuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Beauty Republic – Paulina Roszuk”, z siedzibą główną pod adresem: ul. Ląkowa 2, Smolec 55-080 ,wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8992334368, REGON: 380069276.

2.  Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3.  Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Przemysław Roszuk. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: proszuk@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. kontakt@beautyrepublic.pl

4.  W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

     a.  dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

     b.  zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

     c.  przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

     d.   wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

5.  W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

     a.  imię i nazwisko – w celu korzystania z usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,

     b.  numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,

     c.  adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanymi usługami. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,

     d.  adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach system
owych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

6.  Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:

     a.  w celu rejestracji Państwa w naszej bazie poprzez założenie konta, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszego Serwisu internetowego,

     b.  w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.o             Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

          o  Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

          o  Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

          o  Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

          o  Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

          o  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

          o  Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

          o  Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

     a.  świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,

     b.  świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.

15.  Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych

16.  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

     a.  bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

     b.  dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

     c.  poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

     d.  usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

     f.  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

     g.  wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),

     h.  niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

     i.  wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych

17.  W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

     a.  przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

     b.  przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

     c.  przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

18.  Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@beautyrepublic.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

19.  Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

20.  Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

21.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REZERWUJ PRZEZ 

© 2018 BeautyRepublic

Created by rosh_uk